Home / คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

ผู้อำนวยการ
นายเดชา คำสุวรรณ

รองผู้อำนวยการ
นางนันทนา คำสุวรรณ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
นายสุวัฒน์ บุญมา

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
นางเพ็ญจันทร์ อู่ทอง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวเสาวคนธ์ ชาวชอบ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางภัคสมร ศรีเดช

Top