Home / ความสำเร็จของโรงเรียน

ความสำเร็จของโรงเรียน

ความสำเร็จของโรงเรียน:

 1. ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลชนะเลิศ การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับปฐมวัย เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา “วันอาสาฬหบูชา” ประจำปี 2560 จัดโดยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร 7-8 กรกฎาคม 2560
 2. ได้รับโล่รางวัลชมเชยอันดับ 1 การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับปฐมวัย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา “วันอาสาฬหบูชา” ประจำปี 2560
 3. ได้รับโล่รางวัลชมเชยอันดับ 1 การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับปฐมวัย เนื่องในงาน “วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร 11 ธันวาคม 2560
 4. ได้รับโล่รางวัลชมเชยอันดับ 1 การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับปฐมวัย เนื่องในงาน “วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร 11 ธันวาคม 2559
 5. รางวัลเหรียญทอง กิจกรรม “การปั้นดินน้ำมัน” ระดับชั้นปฐมวัย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
 6. รางวัลชมเชย สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2558 กระทรวงศึกษาธิการ
 7. รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม “การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ” ระดับปฐมวัย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
 8. รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม “การปั้นดินน้ำมัน” ระดับปฐมวัย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
 9. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดหนูน้อยนพมาศ งานลอยกระทง ประจำปี 2557 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 10. รางวัลชมเชย การประกวดกระทง ประเภทสวยงาม กิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ปี 2557
 11. รางวัลชนะเลิศ การประกวดหนูน้อยขวัญใจ รุ่นอายุ 4-6 ปี กิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ปี 2557
 12. รางวัลชมเชย การประกวดกระทง ประเภทความคิดสร้างสรรค์ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมประเพณีลอยกระทง ปี 2557 สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ
 13. ได้ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จาก สมศ. เมื่อวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2557

เกียรติบัตรและถ้วยรางวัล

Top