Home / ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลบูรณะศึกษา ราษฎร์บูรณะ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนประเภทสามัญ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2515 โดยนางจำเรียง คำสุวรรณ ตั้งอยู่เลขที่ 5 ซอยประชาอุทิศ 17   แยก 2 ถนนประชาอุทิศ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 โทร. 02-870-9996-7 ด้วยอุดมการณ์ที่จะจัดการศึกษา ระดับอนุบาลให้เด็กได้รับการเลี้ยงดูอบรม และพัฒนาความพร้อมที่เหมาะสมตลอดจน เพื่อสนองตอบนโยบายการศึกษาของชาติตามพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ ซึ่งกำหนดให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนไทยที่เท่าเทียมกัน

ปัจจุบัน นายพจน์ คำสุวรรณ เป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโรงเรียน นายเดชา คำสุวรรณ เป็นผู้อำนวยการ

Top