Home / ปรัชญาโรงเรียน

ปรัชญาโรงเรียน

ปรัชญาโรงเรียน:

คำขวัญ  มารยาทดี มีความพร้อม

สีประจำโรงเรียน  สีฟ้า-สีเหลือง

ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกมะลิ

เอกลักษณ์ มารยาทดี มีความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

อัตลักษณ์ ดี เก่ง มีความพร้อม

 

Top