Home / ระดับชั้นอนุบาล 1

ระดับชั้นอนุบาล 1

ระดับชั้นอนุบาล 1

สอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี เป็นการจัดการศึกษาในลักษณะของการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาเด็กจะได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ วินัย จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ตามวัย และความสามารถของแต่ละบุคคล

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมุ่งให้เด็กมีพัฒนาการตามวัยเต็มตามศักยภาพ และมีความพร้อมในการเรียนรู้ต่อไป จึงกำหนดจุดมุ่งหมาย เพื่อให้เกิดกับเด็กเมื่อจบการศึกษาปฐมวัย ดังนี้

  1. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย แข็งแรง และมีสุขนิสัยที่ดี
  2. สุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตใจที่ดีงาม
  3. มีทักษะชีวิต และปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
  4. มีทักษะความคิด การใช้ภาษาสื่อสาร และการแสวงหาความรู้เหมาะสมกับวัย

กิจกรรม

ทุกเช้าวันจันทร์-ศุกร์ วันละ 10 นาที - กิจกรรมส่งเสริมมารยาทไทย นำเข้าสู่บทเรียน ท่องเลขคณิต, ท่องสูตรคูณ, ท่องคำคล้องจองที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้

ทุกวันพุธ กิจกรรมเรียนเสริมภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ

ทุกวันพฤหัสบดี กิจกรรมเรียนเสริมคอมพิวเตอร์

ทุกวันศุกร์ - กิจกรรมศุกร์สดใสเบิกบานบุญ ตักบาตรอาหารแห้ง สวดมนต์ ฟังธรรมะ นั่งสมาธิ และแผ่เมตตา

- ตอบปัญหาธรรม

 

ระดับชั้นอนุบาล 1

Top