Home / ระดับชั้นเตรียมอนุบาล

ระดับชั้นเตรียมอนุบาล

ระดับชั้นเตรียมอนุบาล

การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นพัฒนาทั้ง 4 ด้าน ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ วินัย จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา มีความคิดสร้างสรรค์

กล้าแสดงออก สนุกสนานกับการเรียนรู้อย่างมีความสุข ผ่านการเล่นที่มีประโยชน์ และเสริมสร้างการเป็นผู้นำในอนาคต

Top