HOME


โรงเรียนอนุบาลบูรณะศึกษา ราษฎร์บูรณะ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนประเภทสามัญ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2515 โดยนางจำเรียง คำสุวรรณ ด้วยอุดมการณ์ที่จะจัดการศึกษา ระดับอนุบาลให้เด็กได้รับการเลี้ยงดูอบรม และพัฒนาความพร้อมที่เหมาะสมตลอดจน เพื่อสนองตอบนโยบายการศึกษาของชาติตามพระราชบัญญัติ...Read more

โรงเรียนอนุบาลบูรณะศึกษา ราษฎร์บูรณะ ซ.ประชาอุทิศ 17

ระดับชั้นเตรียมอนุบาล

ระดับชั้นอนุบาล 1

ระดับชั้นอนุบาล 2

ระดับชั้นอนุบาล 3

Top